درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 94 پزشک: مصدومیت

واژگان

آیا شما تب دارید؟
Do you have a fever?
بله، من تب دارم
Yes, I have a fever
من از دیروز تا به حال تب دارم
I have had a fever since yesterday
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
Could you please call a doctor?
چه موقع دکتر می آید؟
When will the doctor come?
پای من درد می کند
My foot hurts
من افتادم
I fell
من تصادف کردم
I had an accident
فکر می کنم آن را شکستم
I think I broke it
استراحت در رختخواب
Bed rest
پد گرمایی
Heating pad
بسته یخ
Ice pack
زنجیر
Sling
شما باید گچ بگیرید
You need a cast