فارسی انگلیسی درس 94 واژگان

انگلیسی :: درس 94. پزشک: مصدومیت

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Do you have a fever?
آیا شما تب دارید؟
Yes, I have a fever
بله، من تب دارم
I have had a fever since yesterday
من از دیروز تا به حال تب دارم
Could you please call a doctor?
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
When will the doctor come?
چه موقع دکتر می آید؟
My foot hurts
پای من درد می کند
I fell
من افتادم
I had an accident
من تصادف کردم
I think I broke it
فکر می کنم آن را شکستم
Bed rest
استراحت در رختخواب
Heating pad
پد گرمایی
Ice pack
بسته یخ
Sling
زنجیر
You need a cast
شما باید گچ بگیرید