فارسی انگلیسی درس 93 واژگان

انگلیسی :: درس 93. دکتر: بیمار

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

I need to see a doctor
من باید به دکتر مراجعه کنم
Is the doctor in the office?
آیا دکتر در دفتر است؟
I don’t feel well
من حالم خوب نیست
I am sick
من مریض هستم
I have a stomach ache
من دل درد دارم
I have a head ache
من سر درد دارم
Lay down
دراز بکش
I need to lay down
من باید دراز بکشم
My throat hurts
گلویم درد می کند
I feel nauseous
حالت تهوع دارم
I have an allergy
من حساسیت دارم
I have diarrhea
من اسهال دارم
I am dizzy
من سرگیجه دارم
I have a migraine
من میگرن دارم