درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 93 دکتر: بیمار

واژگان

من باید به دکتر مراجعه کنم
I need to see a doctor
آیا دکتر در دفتر است؟
Is the doctor in the office?
من حالم خوب نیست
I don’t feel well
من مریض هستم
I am sick
من دل درد دارم
I have a stomach ache
من سر درد دارم
I have a head ache
دراز بکش
Lay down
من باید دراز بکشم
I need to lay down
گلویم درد می کند
My throat hurts
حالت تهوع دارم
I feel nauseous
من حساسیت دارم
I have an allergy
من اسهال دارم
I have diarrhea
من سرگیجه دارم
I am dizzy
من میگرن دارم
I have a migraine