درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 92 تعطیلات: در کشور

واژگان

در کشور
In the country
میدان
Field
طویله
Barn
مزرعه
Farm
کشاورز
Farmer
تراکتور
Tractor
آسمان زیبا است
The sky is beautiful
ستاره های زیادی وجود دارد
There are so many stars
این یک ماه کامل است
It is a full moon
من عاشق خورشید هستم
I love the sun