فارسی انگلیسی درس 92 واژگان

انگلیسی :: درس 92. تعطیلات: در کشور

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

In the country
در کشور
Field
میدان
Barn
طویله
Farm
مزرعه
Farmer
کشاورز
Tractor
تراکتور
The sky is beautiful
آسمان زیبا است
There are so many stars
ستاره های زیادی وجود دارد
It is a full moon
این یک ماه کامل است
I love the sun
من عاشق خورشید هستم