فارسی انگلیسی درس 91 واژگان

انگلیسی :: درس 91. تعطیلات: حشرات

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

I do not like insects
من حشرات را دوست ندارم
Bee
زنبور
Are there always so many flies?
آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟
What type of spider?
چه نوع از عنکبوت؟
Worm
کرم
Butterfly
پروانه
Ladybug
پینه دوز
Ant
مورچه
Caterpillar
هزارپا
Cockroaches are dirty
سوسک ها کثیف هستند
This is mosquito repellent
این دافع پشه است
This is insect repellent
این مواد دافع حشرات است