درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 91 تعطیلات: حشرات

واژگان

من حشرات را دوست ندارم
I do not like insects
زنبور
Bee
آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟
Are there always so many flies?
چه نوع از عنکبوت؟
What type of spider?
کرم
Worm
پروانه
Butterfly
پینه دوز
Ladybug
مورچه
Ant
هزارپا
Caterpillar
سوسک ها کثیف هستند
Cockroaches are dirty
این دافع پشه است
This is mosquito repellent
این مواد دافع حشرات است
This is insect repellent