فارسی انگلیسی درس 90 واژگان

انگلیسی :: درس 90. تعطیلات: حیوانات وحشی

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

There are many frogs here
قورباغه های بسیاری در اینجا وجود دارد
Are those goats?
آیا آنها بز هستند؟
Duck
اردک
Can the parrot talk?
آیا طوطی می تواند صحبت کند؟
Turtle
لاک پشت
Monkey
میمون
Is the snake poisonous?
آیا مار سمی است؟
Cow
گاو
Lizard
مارمولک
Mouse
موش
Crocodile
تمساح