فارسی انگلیسی درس 89 واژگان

انگلیسی :: درس 89. تعطیلات: حیوانات خانگی

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Animals
حیوانات
Do you have a dog?
آیا شما سگ دارید؟
I am allergic to cats
من به گربه آلرژی دارم
I have a bird
من یک پرنده دارم
Rabbit
خرگوش
Hen
مرغ
Rooster
خروس
Horse
اسب
I like horses
من اسبها را دوست دارم
Chicken
جوجه
Pig
خوک