فارسی انگلیسی درس 87 واژگان

انگلیسی :: درس 87. تعطیلات: من نیاز دارم

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

I need to go for a walk
من باید به پیاده روی بروم
I am going for a walk
من می خواهم به پیاده روی بروم
I don’t need to watch television
لازم نیست من تلویزیون تماشا کنم
I don’t need to watch the movie
لازم نیست من فیلم تماشا کنم
I need to use the computer
من باید از کامپیوتر استفاده کنم
I need to cross the street
من باید از خیابان عبور کنم
I need to spend money
من باید پول صرف کنم
I need to send it by mail
من باید این را پست کنم
I need to stand in line
من باید در صف بایستم
I don’t need to deposit money into the bank
من نیازی به واریز پول به بانک ندارم