درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 86 تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

واژگان

من عکس گرفتن را دوست دارم
I like to take pictures
من گیتار زدن را دوست دارم
I like to play the guitar
من گره زدن را دوست ندارم
I don’t like to knit
من نقاشی را دوست ندارم
I don’t like to paint
من مطالعه را دوست دارم
I like to read
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
I don’t like to make model airplanes
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
I like to listen to music
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
I like to collect stamps
من دوست ندارم آواز بخوانم
I don’t like to sing
من ترسیم را دوست دارم
I like to draw