فارسی انگلیسی درس 86 واژگان

انگلیسی :: درس 86. تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

I like to take pictures
من عکس گرفتن را دوست دارم
I like to play the guitar
من گیتار زدن را دوست دارم
I don’t like to knit
من گره زدن را دوست ندارم
I don’t like to paint
من نقاشی را دوست ندارم
I like to read
من مطالعه را دوست دارم
I don’t like to make model airplanes
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
I like to listen to music
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
I like to collect stamps
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
I don’t like to sing
من دوست ندارم آواز بخوانم
I like to draw
من ترسیم را دوست دارم