درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 84 ساحل: مراقب جریانهای زیر آبی باشید

واژگان

آیا ساحل شنی است؟
Is the beach sandy?
آیا نجات غریق وجود دارد؟
Is there a lifeguard?
در طول چه ساعاتی ؟
During what hours?
آیا آن را برای کودکان ایمن است؟
Is it safe for children?
آیا اینجا برای شنا کردن امن است؟
Is it safe to swim here?
می تواند ما شنا کردن در اینجا؟
Can we swim here?
آیا آب سرد است؟
Is the water cold?
آیا می توانیم در اینجا بدون خطر شیرجه بزنیم؟
Can we dive here without danger?
آیا جریان اب های خطرناک وجود دارد؟
Is there a dangerous undertow?
چه زمانی جزر و مد بالا است؟
What time is high tide?
چه زمانی جزر و مد کم است؟
What time is low tide?
آیا یک جریان قوی وجود دارد؟
Is there a strong current?
چگونه می توانم به این جزیره بروم؟
How do I get to the island?
آیا قایقی هست که ما را به آنجا ببرد؟
Is there a boat that can take us there?