فارسی انگلیسی درس 84 واژگان

انگلیسی :: درس 84. ساحل: مراقب جریانهای زیر آبی باشید

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Is the beach sandy?
آیا ساحل شنی است؟
Is there a lifeguard?
آیا نجات غریق وجود دارد؟
During what hours?
در طول چه ساعاتی ؟
Is it safe for children?
آیا آن را برای کودکان ایمن است؟
Is it safe to swim here?
آیا اینجا برای شنا کردن امن است؟
Can we swim here?
می تواند ما شنا کردن در اینجا؟
Is the water cold?
آیا آب سرد است؟
Can we dive here without danger?
آیا می توانیم در اینجا بدون خطر شیرجه بزنیم؟
Is there a dangerous undertow?
آیا جریان اب های خطرناک وجود دارد؟
What time is high tide?
چه زمانی جزر و مد بالا است؟
What time is low tide?
چه زمانی جزر و مد کم است؟
Is there a strong current?
آیا یک جریان قوی وجود دارد؟
How do I get to the island?
چگونه می توانم به این جزیره بروم؟
Is there a boat that can take us there?
آیا قایقی هست که ما را به آنجا ببرد؟