درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 82 ساحل: حیوانات دریایی

واژگان

صدف حلزونی یا خرچنگ
Seashell
گراز ماهی
Seahorse
نهنگ
Whale
خرچنگ
Crab
گراز دریایی
Dolphin
شیر دریایی
Seal
ستاره دریایی
Starfish
ماهی
Fish
کوسه ماهی
Shark
پیرانا
Piranha
توتیا
Jellyfish