درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 79 غذایی: مقدار و ظروف

واژگان

بطری
Bottle
شیشه
Jar
قوطی
Can
جعبه
Box
کیسه
Sack
کیف
Bag
کمی بیشتر
A little more
بیشتر
More
بخشی
A portion
کمی
A little
بیش از حد
Too much