فارسی انگلیسی درس 77 واژگان

انگلیسی :: درس 77. غذایی: غذاهای دریایی

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Fish
ماهی
Shellfish
حلزون صدف دار
Bass
بم
Salmon
ماهی آزاد
Lobster
خرچنگ دریایی
Crab
خرچنگ
Mussel
صدف دو کپه ای
Oyster
صدف
Cod
ماهی کاد
Clam
گوشت صدف
Shrimp
میگو
Tuna
ماهی تن
Trout
ماهی قزل آلا
Sole
تنها
Shark
کوسه ماهی