فارسی انگلیسی درس 72 واژگان

انگلیسی :: درس 72. غذا: سبزیجات بشتر

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Mushrooms
قارچ
Mushrooms
قارچ
Lettuce
کاهو
Corn
ذرت
Potatoes
سیب زمینی
Tomato
گوجه فرنگی
Carrot
هویج
Plantain
بارهنگ
Beans
لوبیا
Leek
تره فرنگی
Balsam pear
بلسان گلابی
Lotus root
ریشه لوتوس
Caraway
زیره سیاه
Bamboo shoot
بامبو شوت
I do not like the beans
من لوبیا را دوست ندارم
Rice
برنج