فارسی انگلیسی درس 69 واژگان

انگلیسی :: درس 69. غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Grocery store
فروشگاه مواد غذایی
The grocery store is open
فروشگاه مواد غذایی باز است
Closed
بسته
Shopping cart
سبد خرید
Basket
سبد
Do you have rice?
آیا برنج دارید؟
Buy
خرید
Pay
پرداخت
In what aisle?
در کدام راهرو است؟
Butcher shop
قصابی
Bakery
نانوایی
Where is the water?
آب کجا است؟
Cook
پختن
Have dinner with the family
صرف شام با خانواده
I am hungry
من گرسنه هستم
Set the table
چیدن میز