درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 69 غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

واژگان

فروشگاه مواد غذایی
Grocery store
فروشگاه مواد غذایی باز است
The grocery store is open
بسته
Closed
سبد خرید
Shopping cart
سبد
Basket
آیا برنج دارید؟
Do you have rice?
خرید
Buy
پرداخت
Pay
در کدام راهرو است؟
In what aisle?
قصابی
Butcher shop
نانوایی
Bakery
آب کجا است؟
Where is the water?
پختن
Cook
صرف شام با خانواده
Have dinner with the family
من گرسنه هستم
I am hungry
چیدن میز
Set the table