فارسی انگلیسی درس 68 واژگان

انگلیسی :: درس 68. رستوران: پرداخت

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Eat
خوردن
Drink
نوشیدن
Can I speak with the manager?
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
What is this?
این چیست؟
Bill
صورتحساب
Tip
انعام
Can I pay with a credit card?
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
How much do I owe you?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
The bill, please
صورتحساب ، لطفا
Do you have another credit card?
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
I need a receipt
لطفاً رسید به من بدهید
Where is the bathroom?
دستشویی کجاست؟
Exit
خروج
Entrance
ورود
Thank you for the good service
با تشکر از خدمات خوب شما