درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 66 رستوران: آماده سازی مواد غذایی

واژگان

چگونه این آماده شده است؟
How is this prepared?
پخته
Baked
بریانی شده
Grilled
کبابی
Roasted
سرخ کرده
Fried
سرخ کرده
Sautéed
تست
Toasted
بخار پز شده
Steamed
قطعه قطعه شده
Chopped
این سوخته است
This is burned
صبحانه
Breakfast
ناهار
Lunch
شام
Dinner
خوراک سرپایی
Snack
من در یک رژیم غذایی هستم
I am on a diet
من گیاه خوار هستم
I am vegetarian
من گوشت نمی خورم
I don’t eat meat
من به آجیل حساسیت دارم
I am allergic to nuts