فارسی انگلیسی درس 66 واژگان

انگلیسی :: درس 66. رستوران: آماده سازی مواد غذایی

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

How is this prepared?
چگونه این آماده شده است؟
Baked
پخته
Grilled
بریانی شده
Roasted
کبابی
Fried
سرخ کرده
Sautéed
سرخ کرده
Toasted
تست
Steamed
بخار پز شده
Chopped
قطعه قطعه شده
This is burned
این سوخته است
Breakfast
صبحانه
Lunch
ناهار
Dinner
شام
Snack
خوراک سرپایی
I am on a diet
من در یک رژیم غذایی هستم
I am vegetarian
من گیاه خوار هستم
I don’t eat meat
من گوشت نمی خورم
I am allergic to nuts
من به آجیل حساسیت دارم