درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 65 رستوران: غذا چطور است؟

واژگان

آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟
Can you bring me fruit?
این کثیف است
This is dirty
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
Can you give me some more water?
خوشمزه بود
That was delicious
کیفیت بهتر
Of better quality
آیا تند است؟
Is it spicy?
آیا ماهی تازه است؟
Is the fish fresh?
آیا آنها شیرین است؟
Are they sweet?
ترش
Sour
غذا سرد است
The food is cold
این سرد است
It is cold