فارسی انگلیسی درس 65 واژگان

انگلیسی :: درس 65.رستوران: غذا چطور است؟

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Can you bring me fruit?
آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟
This is dirty
این کثیف است
Can you give me some more water?
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
That was delicious
خوشمزه بود
Of better quality
کیفیت بهتر
Is it spicy?
آیا تند است؟
Is the fish fresh?
آیا ماهی تازه است؟
Are they sweet?
آیا آنها شیرین است؟
Sour
ترش
The food is cold
غذا سرد است
It is cold
این سرد است