فارسی انگلیسی درس 63 واژگان

انگلیسی :: درس 63. رستوران: سر میز

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Beverage
نوشابه
With ice
با یخ
Spoon
قاشق
Knife
چاقو
Fork
چنگال
Glass
لیوان
Plate
بشقاب
Saucer
نعلبکی
Cup
فنجان
I need a napkin
من نیاز به یک دستمال سفره دارم
I do not want pepper
من فلفل را نمی خواهم
Pepper shaker
فلفل دان
Can you pass me the salt?
آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟
Salt shaker
نمکدان