درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 62 رستوران: پیدا کردن یک رستوران

واژگان

کجا یک رستوران خوب وجود دارد؟
Where is there a good restaurant?
ما نیاز به یک میز چهار نفره داریم.
We need a table for four
من می خواهم یک میز برای دو نفر رزرو کنم
I would like to reserve a table for two
پیشخدمت مرد
Waiter
پیشخدمت خانم
Waitress
پیشخدت آقا
Waiter
پیشخدمت خانم
Waitress
ممکن است منو را ببینم؟
May I see the menu?
چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟
What do you recommend?
شامل چه چیزی است؟
What is included?
آیا با سالاد می آید؟
Does it come with a salad?
سوپ روز چیست؟
What is the soup of the day?
فوق العاده امروز چه هستند؟
What are today’s specials?
چه چیزی میل دارید بخورید؟
What would you like to eat?
دسر روز
The dessert of the day