فارسی انگلیسی درس 62 واژگان

انگلیسی :: درس 62. رستوران: پیدا کردن یک رستوران

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Where is there a good restaurant?
کجا یک رستوران خوب وجود دارد؟
We need a table for four
ما نیاز به یک میز چهار نفره داریم.
I would like to reserve a table for two
من می خواهم یک میز برای دو نفر رزرو کنم
Waiter
پیشخدمت مرد
Waitress
پیشخدمت خانم
Waiter
پیشخدت آقا
Waitress
پیشخدمت خانم
May I see the menu?
ممکن است منو را ببینم؟
What do you recommend?
چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟
What is included?
شامل چه چیزی است؟
Does it come with a salad?
آیا با سالاد می آید؟
What is the soup of the day?
سوپ روز چیست؟
What are today’s specials?
فوق العاده امروز چه هستند؟
What would you like to eat?
چه چیزی میل دارید بخورید؟
The dessert of the day
دسر روز