درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 61 خرید: فروش

واژگان

من به دنبال یک گردنبند می گردم
I am looking for a necklace
آیا فروش دارید؟
Are there any sales?
می خواهم نقداً بپردازم.
I am going to pay cash
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
Can you hold it for me?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
Do you accept credit cards?
می خواهم آنرا عوض کنم.
I would like to exchange this
میتوانم آن را برگردانم؟
Can I return it?
باز
Open
بسته
Closed
برای ناهار تعطیل است
Closed for lunch
رسید
Receipt
معیوب
Defective
شکسته
Broken
خروج
Exit
ورود
Entrance
فروشنده
Sales person
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
What time will the store close?
فروشنده (مونث)
Sales person (female)