فارسی انگلیسی درس 61 واژگان

انگلیسی :: درس 61. خرید: فروش

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

I am looking for a necklace
من به دنبال یک گردنبند می گردم
What time will the store close?
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
Are there any sales?
آیا فروش دارید؟
I am going to pay cash
می خواهم نقداً بپردازم.
Can you hold it for me?
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
Do you accept credit cards?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
I would like to exchange this
می خواهم آنرا عوض کنم.
Can I return it?
میتوانم آن را برگردانم؟
Open
باز
Closed
بسته
Closed for lunch
برای ناهار تعطیل است
Receipt
رسید
Defective
معیوب
Broken
شکسته
Exit
خروج
Entrance
ورود
Sales person
فروشنده
Sales person (female)
فروشنده (مونث)
What time will the store close?
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟