فارسی انگلیسی درس 58 واژگان

انگلیسی :: درس 58. خرید: پوشاک

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

I wear a size large
من لباس اندازه بزرگ می پوشم
Medium
متوسط
Small
کوچک
Do you have a larger size?
آیا اندازه بزرگتر دارید؟
Do you have a smaller size?
آیا اندازه کوچکتر دارید؟
This is too tight
این خیلی تنگ است
It fits me well
این اندازه من است
Where can I find a bathing suit?
از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟
Clothing
لباس
Blouse
بلوز
Dress
پیراهن
Shorts
شورت
I will buy it
من آن را می خرم
I like this shirt
من این پیراهن را دوست دارم