فارسی انگلیسی درس 57 واژگان

انگلیسی :: درس 57. خرید: به من نشان بده

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

I am going shopping
من به خرید می روم
Where is the main shopping area?
منطقه اصلی خرید کجاست؟
I want to go to the shopping center
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
Can you help me?
می توانید به من کمک کنید؟
I am just looking
من فقط نگاه می کنم
Could you show me some shirts?
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
Where is the changing room?
اتاق پرو کجااست؟
Can I try it on?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
The color doesn't suit me
این رنگ برای من مناسب نیست
Do you have it in another color?
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
I like it
من آن را دوست دارم
I don’t like it
من آن را دوست ندارم