فارسی انگلیسی درس 54 واژگان

انگلیسی :: درس 54. در اطراف شهر: در بار

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Can I buy you a drink?
آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
Is there an admission charge?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
A beer, please
آبجو، لطفا
I would like a glass of red wine
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
What type of beer?
چه نوع از آبجو؟
White wine
شراب سفید
I need a drink
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
Would you like to dance?
آیا می خواهید برقصید؟
Yes, I want to dance
بله، میخواهم برقصم
I don’t want to dance
من نمی خواهم برقصم
I am worried
من نگران هستم
I can’t find my dad
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
I am lost
من گم شده ام
Please wait for me
لطفا برای من صبرکنید
I need the police
من به پلیس نیاز دارم
Help!
کمک!