درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 53 در اطراف شهر: در خیابان

واژگان

خیابان
Street
تقاطع
Intersection
تابلوی راهنمایی
Traffic sign
گوشه
Corner
چراغ راهنمایی
Traffic light
عابر پیاده
Pedestrian
خیابان
Avenue
پیاده رو
Sidewalk
سرویس های بهداشتی
Toilets
حمام
Bathroom