فارسی انگلیسی درس 52 واژگان

انگلیسی :: درس 52. در اطراف شهر: کجا است؟

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Where is the bus stop?
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
What is the next stop?
توقف بعدی کجاست؟
Is this my stop?
آیا این توقف من است؟
Excuse me, I need to get off here
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
Where is the museum?
موزه کجاست؟
Public telephone
تلفن عمومی
Is there a phone directory?
راهنمای تلفن وجود دارد؟
Do you sell magazines in English?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
What time does the movie start?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
I would like four tickets please
لطفاً 4 بلیط بدهید
Is the movie in English?
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
Popcorn
ذرت بو داده
Where can I find a pharmacy?
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
Downtown
قسمت مرکزی شهر