درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 50 هتل: اصطلاحات اضطراری

واژگان

نگاه کنيد
Look
گوش کنید
Listen
مراقب باشید
Watch out
آتش
Fire
از اینجا بیرون بروید
Get out of here
کمک
Help
به من کمک کنید
Help me
عجله
Hurry
ایست
Stop
پلیس
Police
این یک اورژانس است
It is an emergency