فارسی انگلیسی درس 49 واژگان

انگلیسی :: درس 49. هتل: زمان رفتن

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Where can I find a taxi?
از کجا می توانم تاکسی پیدا کنم؟
I need to rent a car
من باید یک ماشین کرایه کنم
Can you get me a taxi?
آیا می توانید برای من یک تاکسی کرایه کنید؟
I like the balcony
من بالکن را دوست دارم
I need a bellhop
من نیاز به یک پیشخدمت دارم
I am ready to check out
من برای تخلیه اتاق حاضرم
I enjoyed my stay
من از اقامتم لذت بردم
This is a beautiful hotel
این هتل زیبا است
Your staff are outstanding
کارکنان شما یی نظیر هستند
I will recommend you
من به شما توصیه خواهم کرد
Thank you for everything
ممنون از شما برای همه چیز