فارسی انگلیسی درس 48 واژگان

انگلیسی :: درس 48. هتل: رزرو اتاق در هتل

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Can you recommend a cheap hotel?
آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت پیشنهاد کنید؟
How much does it cost per night?
هزینه آن شبی چقدر است؟
I will stay for three weeks
من برای سه هفته اقامت می کنم
How much does it cost per week?
هزینه هر هفته چقدر است؟
Do you have a room available?
آیا اتاق در دسترس است؟
Do you have a pool?
آیا یک استخر به شما داشته باشد؟
Where is the pool?
استخر کجاست؟
May I see the room?
ممکن است اتاق را ببینم؟
Is there anything cheaper?
آیا چیزی ارزان تر وجود دارد؟
Do you have a restaurant?
آیا رستوران دارید؟