فارسی انگلیسی درس 47 واژگان

انگلیسی :: درس 47. هتل: ضرورت ها

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Where is the elevator?
آسانسور کجاست؟
I need to speak with the manager
من باید با مدیر صحبت کنم
The shower does not work
دوش کار نمی کند
The room does not have any blankets
این اتاق هیچ پتو ندارد
Can you bring me another pillow?
آیا می توانید برای من یک بالش دیگر بیاورید؟
Our room has not been cleaned
اتاق ما تمیز نشده است
We need towels for the pool
ما به حوله استخر نیاز داریم
There is no hot water
هیچ آب گرم وجود دارد
I don't like this room
من این اتاق را دوست ندارم
We need an air-conditioned room
ما نیاز به یک اتاق مجهز به تهویه مطبوع داریم
I do not have a reservation
من رزرو ندارم