فارسی انگلیسی درس 46 واژگان

انگلیسی :: درس 46. هتل: ورود

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

I have a reservation
من اتاق را رزرو کرده ام
Hotel room
اتاق هتل
We are here for two weeks
ما به مدت دو هفته در اینجا خواهیم بود
Does the room have a double bed?
آیا این اتاق دارای یک تخت دو نفره است؟
Does it have a private bathroom?
آیا حمام خصوصی دارد؟
We would like to have an ocean view
ما می خواهیم منظره اقیانوس را ببینیم
We need 3 keys
ما نیاز به 3 کلید داریم
Does it have 2 beds?
آیا 2 تخت دارد؟
Do you have room service?
آیا خدمات اتاق دارید؟
Are meals included?
آیا شامل غذا می شود؟
I am a guest
من مهمان هستم