فارسی انگلیسی درس 45 واژگان

انگلیسی :: درس 45. سفر: رسیدن به مقصد شما

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Welcome
خوش آمدید
Here is my passport
این گذرنامه من است
Do you have anything to declare?
آیا چیزی برای اظهار دارید؟
Yes, I have something to declare
بله، من چیزی برای اظهاردارم
No, I have nothing to declare
نه، من چیزی برای اظهار ندارم
I am here on business
من برای کسب و کار به اینجا آمده ام
I am here on vacation
من برای تعطیلات به اینجا آمده ام
I will be here one week
من یک هفته در اینجا خواهم بود
I am staying at the Marriott hotel
من در هتل ماریوت اقامت می کنم
Where can I claim my luggage?
از کجا می توانم چمدانم را بگیرم؟
Where is customs?
گمرک کجاست؟
Could you please help me with my bags?
آیا می توانید برای حمل چمدان ها به من کمک کنید ؟
Could I see your baggage claim ticket?
آیا می توانم فرم شکایت چمدان گم شده شما را ببینم؟