فارسی انگلیسی درس 44 واژگان

انگلیسی :: درس 44. سفر: به کجا می روید؟

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Where are you headed?
کجا می روید؟
I am going on vacation
من به تعطیلات می روم
I am going on a business trip
من به یک سفر کاری می روم
How many bags do you have?
چند تا کیف دارید؟
What terminal do you need?
کدام ترمینال را می خواهید؟
I would like an aisle seat
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
I would like a window seat
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
I am looking for terminal A
من به دنبال ترمینال آ می گردم
Terminal B is for international flights
ترمینال B برای پروازهای بین المللی است
Why has the plane been delayed?
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
Fasten your seatbelt
کمربند ایمنی خود را ببندید
May I have a blanket?
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
What time are we going to land?
چه زمانی فرود می آییم ؟