فارسی انگلیسی درس 42 واژگان

انگلیسی :: درس 42. سفر: خروج و ورود

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Departure
حرکت
Take-off
برخاست
Landing
فرود
Runway
باند فرودگاه
Arrival
ورود
Terminal building
ساختمان ترمینال
Non-smoking section
بخش غیر سیگاری
Customs office
دفتر گمرک
Duty free
معاف از عوارض
Security guard
نگهبان امنیتی
Metal detector
فلزیاب
X-ray machine
دستگاه اشعه ایکس
Form of identification
فرم شناسایی