فارسی انگلیسی درس 40 واژگان

انگلیسی :: درس 40. سفر: فرودگاه

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Airport
فرودگاه
Airplane
هواپیما
Flight
پرواز
Ticket
بلیط
Pilot
خلبان
Flight attendant
مهماندار پرواز
Flight number
شماره پرواز
Boarding gate
درب سوار شدن به هواپیما
Boarding pass
کارت سوار شدن به هواپیما
Passport
گذرنامه
Carry-on bag
ساک دستی چرخ دار
Suitcase
چمدان
Baggage
چمدان