درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 39 بدن: پایین تنه

واژگان

مفصل ران
Hip
ران
Thigh
سرین
Buttocks
پا
Foot
پا
Leg
زانو
Knee
مچ پا
Ankle
ماهیچه ساق پا
Calf
پاشنه
Heel
انگشتان پا
Toes