درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 38 بدن: بالا تنه

واژگان

شانه
Shoulder
قفسه سینه
Chest
پشت
Back
شکم
Stomach
دور کمر
Waist
نیم تنه
Torso
بازو
Arm
آرنج
Elbow
ساعد
Forearm
مچ دست
Wrist
دست
Hand
انگشت
Finger
شست
Thumb
ناخن
Nail