درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 36 بدن: سر

واژگان

قسمتهای بدن
Body parts
سر
Head
مو
Hair
چهره
Face
پیشانی
Forehead
ابرو
Eyebrow
مژگان
Eyelashes
چشم
Eye
بینی
Nose
گونه
Cheek
گوش
Ear