درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 35 متضاد: قدیمی / جدید

واژگان

قدیمی
Old
جدید
New
خشن
Rough
صاف
Smooth
ضخیم
Thick
نازک
Thin
سرد
Cold (weather)
داغ
Hot (weather)
همه
All
هیچ یک
None
قبل از
Before
پس از
After