درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 34 متضاد: بیشتر / کمتر

واژگان

بیشتر
More
کمتر
Less
صحیح
Correct
غلط
Incorrect
خوشحال
Happy
غمگین
Sad
تمیز
Clean
کثیف
Dirty
زنده
Alive
مرده
Dead
دیر
Late
در اوایل
Early