فارسی انگلیسی درس واژگان

انگلیسی :: درس 33. متضاد: آهسته / سریع

loading