فارسی انگلیسی درس واژگان

انگلیسی :: درس 32. متضاد: سرد / گرم

loading