درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 32 متضاد: سرد / گرم

واژگان

سرد
Cold
داغ
Hot
روشن
Light
تاریک
Dark
بد
Bad
خوب
Good
تنها
Alone
با هم
Together
خیس
Wet
خشک
Dry
با
With
بدون
Without