درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 31 متضاد: آسان / سخت

واژگان

ساده
Easy
مشکل
Difficult
همان
Same
متفاوت
Different
کشیدن
Pull
فشار دادن
Push
کمی از
Few
بسیاری
Many
بلند
Long
کوتاه
Short
هیچ
Nothing
چیزی
Something