فارسی انگلیسی درس واژگان

انگلیسی :: درس 30. متضاد: بزرگ / کوچک

loading