فارسی انگلیسی درس 29 واژگان

انگلیسی :: درس 29. آب و هوا و فصول

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

How is the weather?
آب و هوا چگونه است؟
It is hot
هوا گرم است
It is cold
هوا سرد است
It is sunny
هوا آفتابی است
It is cloudy
هوا ابری است
It is humid
هوا مرطوب است
It is raining
باران می بارد
It is snowing
برف می بارد
It is windy
باد می وزد
It is nasty
نامطبوع است
What is the temperature?
درجه حرارت چند است؟
It is 75 degrees
درجه 75 است
Seasons
فصول
Winter
زمستان
Summer
تابستان
Spring
بهار
Fall
پاییز