درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 29 آب و هوا و فصول

واژگان

آب و هوا چگونه است؟
How is the weather?
هوا گرم است
It is hot
هوا سرد است
It is cold
هوا آفتابی است
It is sunny
هوا ابری است
It is cloudy
هوا مرطوب است
It is humid
باران می بارد
It is raining
برف می بارد
It is snowing
باد می وزد
It is windy
نامطبوع است
It is nasty
درجه حرارت چند است؟
What is the temperature?
درجه 75 است
It is 75 degrees
فصول
Seasons
زمستان
Winter
تابستان
Summer
بهار
Spring
پاییز
Fall