درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 28 زمان: قرارهای

واژگان

چه روزی؟
What day?
چه ماهی؟
What month?
چه موقع ؟
When?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
When is your appointment?
بعد از آن
Afterward
منو ساعت 8 بیدار کن
Wake me up at 8
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
Can we talk about it tomorrow?
همیشه
Always
قبل از
Before
در اوایل
Early
پس از
Later
بارها
Many times
هرگز
Never
اکنون
Now
هنگامی که
Once
گاهی
Sometimes
بزودی
Soon