فارسی انگلیسی درس 28 واژگان

انگلیسی :: درس 28. زمان: قرارهای

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

What day?
چه روزی؟
What month?
چه ماهی؟
When?
چه موقع ؟
When is your appointment?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
Wake me up at 8
منو ساعت 8 بیدار کن
Can we talk about it tomorrow?
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
Afterward
بعد از آن
Always
همیشه
Before
قبل از
Early
در اوایل
Later
پس از
Many times
بارها
Never
هرگز
Now
اکنون
Once
هنگامی که
Sometimes
گاهی
Soon
بزودی