درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 27 زمان: ساعت چند است؟

واژگان

ساعت چند است؟
What time is it?
در چه زمانی؟
At what time?
ساعت 1:00 است
It is 1:00
ساعت 9:45 است
It is 9:45
ساعت 9:00
At 9:00
ساعت 4:00
At 4:00
ظهر
Noon
نیمه شب
Midnight
صبح
Morning
بعد از ظهر
Afternoon
عصر
Evening
شب
Night