فارسی انگلیسی درس 27 واژگان

انگلیسی :: درس 27. زمان: ساعت چند است؟

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

What time is it?
ساعت چند است؟
At what time?
در چه زمانی؟
It is 1:00
ساعت 1:00 است
It is 9:45
ساعت 9:45 است
At 9:00
ساعت 9:00
At 4:00
ساعت 4:00
Noon
ظهر
Midnight
نیمه شب
Morning
صبح
Afternoon
بعد از ظهر
Evening
عصر
Night
شب