درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 26 زمان: چه روزی است؟

واژگان

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
امروز چه روزی است؟
What day is it today?
امروز 21 نوامبر، 2013 است
Today is November 21, 2013
هفته گذشته
Last week
ماه گذشته
Last month
هفته بعد
Next week
ماه بعد
Next month
سال بعد
Next year
امشب
Tonight
دیشب
Last night
فردا صبح
Tomorrow morning
پریروز
Day before yesterday
پس فردا
Day after tomorrow
آخر هفته
Weekend