فارسی انگلیسی درس 26 واژگان

انگلیسی :: درس 26. زمان: چه روزی است؟

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
What day is it today?
امروز چه روزی است؟
Today is November 21, 2013
امروز 21 نوامبر، 2013 است
Last week
هفته گذشته
Last month
ماه گذشته
Next week
هفته بعد
Next month
ماه بعد
Next year
سال بعد
Tonight
امشب
Last night
دیشب
Tomorrow morning
فردا صبح
Day before yesterday
پریروز
Day after tomorrow
پس فردا
Weekend
آخر هفته