درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 23 مردم: دوستان

واژگان

همسایه
Neighbor
دوست
Friend
دوست دختر
Friend (female)
آیا شما ازدواج کرده اید؟
Are you married?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
How long have you been married?
آیا او دوست دختر شما است؟
Is she your girlfriend?
آیا او دوست پسر شما است؟
Is he your boyfriend?