فارسی انگلیسی درس 23 واژگان

انگلیسی :: درس 23. مردم: دوستان

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Neighbor
همسایه
Friend
دوست
Friend (female)
دوست دختر
Are you married?
آیا شما ازدواج کرده اید؟
How long have you been married?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
Is she your girlfriend?
آیا او دوست دختر شما است؟
Is he your boyfriend?
آیا او دوست پسر شما است؟