فارسی انگلیسی درس 22 واژگان

انگلیسی :: درس 22. مردم: دختران و پسران

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Boy
پسر
Girl
دختر
Woman
زن
Man
مرد
Boyfriend
دوست پسر
Girlfriend
دوست دختر
Cousin (female)
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Cousin (male)
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Aunt
عمه/خاله
Uncle
دایی/عمو
Wife
زن
Husband
شوهر