درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 22 مردم: دختران و پسران

واژگان

پسر
Boy
دختر
Girl
زن
Woman
مرد
Man
دوست پسر
Boyfriend
دوست دختر
Girlfriend
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Cousin (female)
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Cousin (male)
عمه/خاله
Aunt
دایی/عمو
Uncle
زن
Wife
شوهر
Husband