فارسی انگلیسی درس 21 واژگان

انگلیسی :: درس 21. مردم: روابط خانوادگی

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Stepmother
نامادری
Stepfather
ناپدری
Stepsister
ناخواهری
Stepbrother
نابرادری
Father-in-law
پدر شوهر/پدرزن
Mother-in-law
مادر شوهر/مادر زن
Brother-in-law
برادر شوهر/برادر زن
Sister-in-law
خواهر شوهر/خواهر زن
Who is she?
او چه کسی است؟
Is this your mother?
آیا این مادر شما است ؟
Who is your father?
پدر شما چه کسی است؟
Are you related?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
How old are you?
چند ساله هستید؟
How old is your sister?
خواهر شما چند ساله است؟