درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 21 مردم: روابط خانوادگی

واژگان

نامادری
Stepmother
ناپدری
Stepfather
ناخواهری
Stepsister
نابرادری
Stepbrother
پدر شوهر/پدرزن
Father-in-law
مادر شوهر/مادر زن
Mother-in-law
برادر شوهر/برادر زن
Brother-in-law
خواهر شوهر/خواهر زن
Sister-in-law
او چه کسی است؟
Who is she?
آیا این مادر شما است ؟
Is this your mother?
پدر شما چه کسی است؟
Who is your father?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
Are you related?
چند ساله هستید؟
How old are you?
خواهر شما چند ساله است؟
How old is your sister?